ALV maandag 11 december 2017

28 november 2017

Agenda ALV maandag 11 december 2017 aanvang 20.00 uur

Uitgenodigd worden de leden en de ouders van minderjarige leden. Conform de statuten is er voor leden en ouders van jeugdleden stemrecht. Vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 8 december bij de secretaris op te vragen. Een meer gedetailleerde winst en verliesrekening kunnen geïnteresseerde leden opvragen bij de penningmeester. Op maandag 11 december vanaf 19.00 uur zijn de vergaderstukken beschikbaar in de kantine.

Agenda ALV van maandag 11 december 2017.

1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststelling agenda
4. Verslag algemene ledenvergadering van 12 juni 2017
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017
7. Jaarrekening penningmeester seizoen 2016-2017
8. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat uit; Wijnald Jagt(2017), Herman Schaap(2018)
Een 3e lid en een reserve lid konden in de laatste ALV’s niet worden benoemd.

9. Benoeming Kascommissie
Aftredend Wijnald Jagt.

10. Bestuursverkiezing:
1. Vacature van voorzitter
2. Vacature voorzitter jeugdbestuur
3. Vacature bestuurslid senioren en technische zaken
4. Meerten Oldenbanning (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar.
5. Henk Brink (bestuurslid accommodatie) is aftredend en herkiesbaar.
6. Bestuurslid algemeen

Het bestuur stelt voor:
Ad 1 In de vacature van voorzitter te voorzien door Marco ter Harmsel (thans voorzitter a.i.) te benoemen.
Ad 2 Voor de vacature van voorzitter jeugd zijn momenteel geen kandidaten.
Ad 3 In deze vacature te voorzien door Karel Muskita (thans bestuurslid senioren/TZ a.i.) te benoemen.
Ad 4 Voor de vacature van penningmeester zijn momenteel geen kandidaten
Ad 5 In deze vacature te voorzien door Henk Brink opnieuw te benoemen tot bestuurslid accommodatie.
Ad 6 Daarnaast stelt het bestuur voor Harry Frieszo te benoemen tot bestuurslid algemeen met als belangrijkste aandachtsgebied de ledenadministratie.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 11 december 19.00 uur worden ingediend bij de voorzitter.

11. Jubilarissen 3x.
12. Verklaring omtrent gedrag om te kunnen werken met kinderen.
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting.

Het bestuur