Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Afmelden als lid
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar er op volgend. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Pupillen van 4 t/m 9 jaar, voorheen de E en F junioren, kunnen hun lidmaatschap 2x per seizoen opzeggen. Voor 1 januari en voor 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of e-mail bij de ledenadministratie te gebeuren (ledenadministratie@vvltc.nl). De vereniging verplicht zich de opzegging per mail te bevestigen.

Bij tussentijds vertrek vindt geen restitutie van (of een deel van) de contributie plaats. Het bestuur kan hier eventueel een uitzondering op maken maar te allen tijde dient de K.N.V.B. bondscontributie voor het gehele jaar door de leden te worden betaald. Op de bondscontributie zal geen of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden