Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Contributies

Voetbal Vereniging LTC Assen

De contributietarieven die vanaf 1 juli 2022 gelden:

Voor wie
Kosten
Kabouters van 4, 5 en 6 jaar
€ 17,25
jaar
€ 35,50
8 en 9 jaar
€ 38,75
10 en 11 jaar
€ 40,75
12 en 13 jaar
€ 42,75
14 en 15 jaar
€ 45,00
16, 17 en 18 jaar
€ 47,00
Senioren
€ 55,00
Veld 7x7
€ 26,00
Alleen trainend lid
€ 17,25
Zaalvoetbal
€ 55,00
Veld en Zaalvoetbal
€ 82,50
Niet spelend lid en donateurs
€ 43,- p.j.
Bijdrage kledinglease voor veld- of zaalspeler
€ 25,- p.j.
Bijdrage kledinglease veld en zaal
€ 50,- p.j.
Inspanningsverplichting t.b.v. Jeudvoetbal. Voor zowel veld- als zaalspelers geldt per 1 juli 2022
€ 30,- p.j.

De korting op 2e, 3e enz. kinderen in één gezin vervalt per 1 juli 2022 voor nieuwkomers. Dit is besloten in de ALV van februari 2022.

Kledinglease
De jaarlijkse bijdrage kledinglease van 25€ voor spelende leden geldt per soort lidmaatschap (zaal of veld).
Let op: De bijdrage kledinglease wordt à 6,25€ per kwartaal gelijktijdig met de contributiebetaling geïnd.

Als men in de loop van het seizoen lid wordt, is men contributie verschuldigd vanaf het begin van het kwartaal waarin men lid is geworden. Verlaat een speler tijdens het seizoen de vereniging, dan blijft de betalingsverplichting contributie, kledingklease en inspanningsbijdrage voor de resterende periode tot het eind van het seizoen gelden. Als een lidmaatschap aanvangt na 1 april van enig jaar dan geldt, tot einde van het lopende seizoen, de betalingverplichting kledinglease niet.

Inspanningsverplichting
Deze jaarlijkse bijdrage voor spelende leden t.b.v. de jeugdafdeling is in de ALV van februari 2022 vastgesteld op 30€ per jaar.
Let op: De bijdrage à € 7,50 per kwartaal wordt tegelijk met de kwartaalcontributie geïnd.

Betaling contributie
De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd op of spoedig na 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

Leden bij wie de automatische incasso niet per de eerste werkdag van het kwartaal kon worden geïnd, worden direct schriftelijk gemaand om de contributie alsnog binnen veertien dagen op de rekening van de vereniging bij te schrijven. Heeft na veertien dagen geen betaling plaatsgevonden, dan ontvangt het lid een tweede en laatste schriftelijke aanmaning met een termijn van 8 dagen. Is de contributie na die acht dagen niet betaald dan geldt aansluitend een speelverbod (onmiddellijke uitsluiting van het spelen van wedstrijden en trainen) totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

In het geval een automatische incasso gestorneerd wordt, dient u zelf direct actie te ondernemen en het achterstallige bedrag over te maken op bankrekening NL18RABO0309008751 t.n.v. v.v. LTC met vermelding van de naam van het betroffen lid.

In bijzondere gevallen kan door het bestuur ontheffing worden verleend inzake de verplichte automatiche afschrijving om in plaats daarvan per kwartaal per acceptgiro te betalen. Hiervoor kunnen leden een schriftelijk verzoek of via e-mail indienen bij de secretaris.

De contributie van niet-spelende leden wordt jaarlijks geïnd en moet voor 1 november betaald zijn.

Voor elke acceptgiro wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Regelingen
Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld, zijn er allerlei financiële regelingen waarmee ouders/verzorgers het lidmaatschapsgeld van een vereniging vergoed krijgen.

 

Kijk voor meer informatie op:
• Jeugdsportfonds (drenthe.jeugdsportfonds.nl)
• Meedoenregeling gemeente Assen  (meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl)
• pdfFlyer_meedoenbeleid_2016.pdf