Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Inspanningsverplichting

Voetbal Vereniging LTC Assen

Inpassingsverplichting
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 november 2012 hebben de leden ingestemd met de invoering van de inspanningsverplichting voor alle spelende leden van de afdeling veld- en/of zaalvoetbal om per lid en per seizoen een bijdrage te betalen voor de jeugdopleiding binnen vv LTC. Meer specifiek voor het kunnen aanstellen van een technisch jeugdcoördinator (TJC) bij de jeugdafdeling. In de ledenvergadering van februari 2022 is bepaald dat de bijdrage voor de inspanningsverplichting vanaf 1 juli 2022 op jaarbasis € 30 is.

Tot aan het seizoen 2018-2019 kon men als men dit wilde de bijdrage “terugverdienen” door een setje loten Grote Clubactie te verkopen (jeugd) of kopen (senioren). Een setje loten kostte 18€ en dit bracht per lid 14,60€ op voor het kunnen aanstellen van een TJC bij de jeugd.

In de ALV van 11 juni 2018 is besloten de bijdrage voor de inspanningsverplichting los te koppelen van de Grote Clubactie en te koppelen aan het verrichten van vrijwilligerswerk. Dus aan letterlijik inspannen voor de club. Vrijwilligerswerk dat overigens conform huishoudelijk reglement sowieso verplicht is voor ouders van minderjarige leden en leden van 18 jaar en ouder. Immers samen maken we de vereniging.

Concreet betekent het dat deze verplichte bijdrage per seizoen terugverdiend kan worden met het doen van vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
Voor leden jonger dan 18 jaar kunnen ook de ouders/familie of verzorgers de bijdrage terugverdienen. Leden vanaf 18 jaar worden geacht zelf hun steentje te kunnen en willen bijdragen binnen de vereniging.

Aan het eind van elk seizoen kan de bijdrage teruggevraagd worden als voldoende vrijwilligerswerk door of voor het spelend lid is verricht.

Vanaf 1 juli 2018 wordt de bijdrage in vier gelijke gedeelten per kwartaal geïnd. Vanaf 1 juli 2022 zal daarom tegelijk met de inning van de contributie per kwartaal ook € 7,50 worden geïnd als bijdrage voor de inspanningsverplichting.
Indien er binnen één gezin meerdere gezinsleden jonger dan 18 jaar lid zijn van de vereniging dan is de bijdrage voor het aantal minderjarige gezinsleden slechts 1x verplicht.

De bijdrage terugverdienen met vrijwilligerswerk.
1. De schriftelijke opgaven van ouders/familie van jeugdleden voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging graag persoonlijk indienen bij de leeftijdscoördinator waar de voetballende zoon of dochter onder valt. Voor jeugdleden vanaf 18 jaar geldt dit ook. De leeftijdscoördinator geleidt de opgave door naar (het postbakje van) het betreffende bestuurslid of de secretaris.
Het inschrijfformulier vrijwilligerswerk is het vierde en laatste blad van het LTC aanmeldingsformulier. U vult dit vierde blad in, print het uit en levert het in bij de betreffende leeftijdscoördinator. KLIK HIER voor downloaden van het aanmeldformulier. 

2. Voor alle spelende leden van 18 jaar of ouder geldt dat men zich persoonlijk met het inschrijfformulier aanmeldt voor het vrijwilligerswerk bij het betreffende bestuurslid waar het vrijwilligerswerk onder valt.

3. Aan het eind van het seizoen, maar in elk geval voor 15 juni van elk jaar, kan de bijdrage teruggevraagd worden via het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het vrijwilligerswerk dat men heeft gedaan tijdens het seizoen. Dit doet u mondeling en bevestit u schriftelijk. Het betreffende bestuurslid informeert de penningmeester, zodat de bijdrage voor 1 juli van elk jaar teruggestort kan zijn.

4. De vrijwilliger dient gedurende het seizoen regelmatig dagdelen per week, per maand of per kwartaal aan het vrijwilligerswerk te hebben besteed. Dit is afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk dat men wil of kan doen. Dezelfde regelmaat geldt ook als een spelend lid of diens vervanger meerdere vrijwilligerstaken verricht op projectbasis. Er geldt een minimum van 4×2 halve dagen per seizoen.