Nieuwe leden bij VV LTC zijn altijd van harte welkom!

Privacyverklaring vv LTC, update 16 november 2020
Als lid van de vereniging deelt u bewust of onbewust persoonsgegevens met de vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per

e-mail aan secretaris.@vvltc.nl .

Uw toestemming in het kader van de privacy wetgeving.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (kunnen) informeren over de vereniging, de sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijdverslagen en soms ook de gebruikelijke (team-) foto’s en filmpjes van u (tijdens clubactiviteiten gemaakt) op de website van de club (vvltc.nl) en de bij de club in gebruik zijnde sociale media plaatsen. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verleent u vv LTC toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Het privacy niveau en het gebruik van de KNVB apps (Voetbal.nl app en Wedstrijdzaken app).

Uw privacy niveau kunt u in de KNVB apps zelf instellen. Het advies is instellen op normaal, zodat de foto zichtbaar is voor uw teamgenoten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar kan alleen de ouder/ verzorger het privacy niveau instellen en de gegevens wijzigen.

Met uw handtekening onder het aanmeldformulier verleent u vv LTC ook toestemming om:

  • De vereniging u kan benaderen voor clubactiviteiten, sportieve activiteiten van derden, zoals bijvoorbeeld van andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
  • Publiceren op de club media van bijvoorbeeld foto’s van uw team, foto’s en/of filmpjes van uzelf of van clubactiviteiten waaraan u deelnam. (o.a. op clubwebsite (www.vvltc.nl), kantine schermen en binnen teams of afdelingen in gebruik zijnde sociale media)
  • Het beschikbaar stellen van uw naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij u kunnen benaderen voor aanbiedingen, onder de voorwaarde dat in elke mailing van een clubsponsor staat vermeld hoe u zich voor hun diensten kunt afmelden.
  • Als trainer, leider, teammanager, scheidsrechter, pupillenleider, team staflid, clubfunctionaris, commissielid of bestuurslid uw naam en telefoonnummer via genoemde KNVB apps en clubwebsite beschikbaar te stellen, zodat andere leden u kunnen benaderen. De toestemming hiervoor kunt u herroepen bij het (jeugd)bestuur.
  • U gedurende 25 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap te benaderen bent voor bijvoorbeeld een

reünie of bijzondere gebeurtenis.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. In het kader van veiligheid zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen met VOG verklaring toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat deze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

In de hierna volgende tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Ook treft u na de tabel informatie aan over ondermeer cookies en het inzagerecht.

Doel

Welke

persoonsgegevens

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen komst.

 

Het lidmaatschap van de vereniging impliceert tevens het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Met het ondertekende aanmeldformulier levert u de volgende persoonsgegevens aan.

 

·   Recente pasfoto

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geboortedatum

·   Geboorteplaats

·   Geslacht

·   Nationaliteit

·   Woonadres

·   Postcode

·   Woonplaats

·   Telefoonnummer

·   Mobiel nummer

·   E-mail adres

·   Bank- rekeningnummer

·   Wanneer en van welke voetbalclubs u eerder lid bent geweest.

·   Toestemming voor het gebruik van uw gegevens

·   Machtiging automatische afschrijving

Statuten & huishoudelijk reglement (HHR)

 

·   Voor de club en de KNVB activiteiten worden de gegevens verwerkt.

 

·   Verwerken betekent het invoeren van alle hiernaast genoemde gegevens in de databank van Sportlink Services BV, het bij de KNVB in gebruik zijnde administratieve systeem.

 

·   Verwerken voor het gebruik KNVB voetbal.nl app & website en de KNVB wedstrijd-zaken app.

Indien u lid wordt gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd/ vernietigd binnen 6 maanden.

N.V.T.
Administratie

·   Recente Pasfoto

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geboortedatum

·   Geboorteplaats

·   Geslacht

·   Nationaliteit

·   Woonadres

·   Postcode

·   Woonplaats

·   Telefoonnummer

·   Mobiel nummer

·   E-mail adres

·   Bank- rekeningnummer

·   Leeftijdscategorie

·   Contributie

·   Team

·   Functies/Taken

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Boekhouder

·   Belastingdienst

·   KNVB

 

Het verstrekken van kleding

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   (Kleding)maat

·   Team

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de

financiële administratie 7 jaar.

In eigen beheer
Versturen digitale berichten.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.  

Versturen berichten van derden, waaronder

sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men als lid aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere voetbal- verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk

geanonimiseerd.

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.

Bijvoorbeeld voor een reünie..

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten verwijderen, aanvullen, beperken of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

OPT-OUT
Om het gebruik van de KNVB apps, website en de LTC administratie in het Sportlink systeem zo optimaal mogelijk te maken, kan LTC Assen (automatische) serviceberichten versturen aan individuen of een collectief. Denk hierbij aan een bevestiging van de inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om voor deze serviceberichten uitgeschreven te worden. De vereniging beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Voor overige digitale berichten, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, kan men zich door middel van een OPT-OUT in het e-mail bericht afmelden voor het ontvangen ervan.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       secretaris

E-mail:                         secretaris@vvltc.nl

Telefoonnummer:         zie www.vvltc.nl voor het telefoonnummer van de secretaris

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Tot slot
Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging LTC, gevestigd te Assen aan de wethouder Bergerweg 24, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045145.