Uitnodiging ALV

28 mei 2018

Uitgenodigd worden de leden en de ouders van minderjarige leden. Conform de statuten kent de algemene ledenvergadering (ALV) stemrecht toe aan leden en ouders van jeugdleden.
Vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 8 juni op aanvraag bij de secretaris (financiele stukken bij de penningmeester) verkrijgbaar en op maandag 11 juni vanaf 19.00 uur ook verkrijgbaar in de kantine.

Agenda ALV van maandag 11 juni te beginnen om 20.00 uur.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen met o.a. stand van zaken privacy wetgeving 25/5, WOZ en led/duurzaamheid.

4. Verslag Algemene ledenvergadering van 11 december 2017.

5. Ingekomen stukken
– beschikking Nederlandse overheid voor gebruik van eHerkenning voor VOG.

6. Financiën (verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli het jaar erop volgend)
– stand van zaken verenigingsjaar 2017-2018 tot 1-4-2018
– begroting komend verenigingsjaar 2018-2019
– Voorstellen contributietarieven seizoen 2018-2019 niet verhogen.
– Voorstel bijdrage van 15€ per jaar voor de inspanningsverplichting van spelende leden los te koppelen van de Grote Clubactie en koppelen aan het verrichten van vrijwilligerswerk. Inning per kwartaal i.c.m. contributie betaling. Omgerekend is dit 3,75€ per kwartaal per spelend lid. Per gezin geldt 1x inspanningsverplichting.

7. Verzoek om kascommissieleden.

8. Nacompetities.

9. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar John Baas als bestuurslid sponsorzaken.
– Verkiesbaar voor de vacature van bestuurslid en voorzitter jeugd:
Voor deze functie is sinds donderdag 7 juni één kandidaat beschikbaar, Herman Timmer.

Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich tot maandag 11 juni 2018, 19:00 uur melden bij de voorzitter.

 

10. Jubilarissen, Leden van Verdienste en Ereleden

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

 

Namens het bestuur
Gerard van Dijk (secretaris)