Vanuit de ALV van 28 maart

31 maart 2022

Op zijn eerste ALV als voorzitter van LTC kon voorzitter Roelof van den Berg gelijk aan de slag met een voorstel betreffende nieuwe statuten. Binnenkort staan die nieuwe statuten op de site, want de ALV heeft ingestemd met het voorgestelde nieuwe Statuut.

Afgelopen maandag 28 maart is dan die extra ALV gehouden, speciaal bedoeld voor het kunnen wijzigen van de statuten. Aanwezig waren 17 leden. Duidelijk minder dan het aantal van 56 leden dat vier weken geleden de ALV van 28 februari bezocht. Desgevraagd bleken de aanwezigen geen bezwaren te hebben tegen de gepresenteerde nieuwe Statuten, zodat de voorzitter vervolgens concludeerde en afhamerde dat deze daarmee zijn aangenomen. Na goedkeuring van de KNVB (goedkering KNVB is inmiddels ook binnen) kunnen de statuten naar de notaris voor het definitief vastleggen ervan. De wijziging van de statuten was noodzakelijk geworden i.v.m. de wet “Bestuur en toezicht”. Tevens zijn er wijzigingen in openomen, die digitaal vergaderen mogelijk maken.

Tijdens deze ALV werd ook het agendapunt “ereleden en leden van verdienste” alsnog behandeld, ook een overgebleven agendapunt vanuit de vorige ALV. Voorzitter Roelof motiveerde aan de aanwezigen waarom het bestuur voorstelt een tweetal leden tot erelid te benoemen en nog eens een tweetal leden tot lid van verdienste. Ook hier bleken geen bezwaren tegen de bestuursvoorstellen, waarna de voorzitter verklaarde dat daarmee Johan Aalders en Harry Frieszo tot ereleden zijn benoemd en Mattijn ten Klooster en Hettie Schut tot lid van verdienste.

Voorafgaand aan de rondvraag ten slotte voldeed de penningmeester aan de belofte om een drietal vragen uit de vorige ALV van 28 februari te beantwoorden.

Voor het volledige verslag kunt u hier klikken.

Namens de ALV
Gerard van Dijk (notulist)